Voorwaarden Jedlix

Wat doen wij? 

We berekenen een optimaal laadplan voor een elektrisch voertuig op basis van de gebruikersinstellingen en hierin integreren we bijvoorbeeld een dynamische prijscurve op basis van de energiemarkt en het huidige aanbod van duurzame energie. De gebruiker laadt zijn auto dus op gunstigere momenten op, wat ten goede komt aan de duurzaamheid van de energiemix en desgewenst ook tot uitbetaling kan leiden. 

 

Bonus 

De gebruiker kan ervoor kiezen om de behaalde besparing uit te laten betalen: de bonus. De bonus wordt door Jedlix berekend. Het bestaan van een bonus kan alleen worden erkend als de energieleverancier een duurzame energieleverancier en een partner van Jedlix B.V. is. Dit geldt zowel voor thuisladen als in het openbaar laden. De publieke laadstations waar de gebruiker in het openbaar slim kan laden, kunnen via de mobiele app worden geraadpleegd. Met een voorafgaande kennisgeving van 2 weken kan Jedlix, voor toekomstige oplaadsessies, de berekeningsmethode voor de bonus aanpassen. De optie van het uitbetalen van de bonus kan alleen door Jedlix worden beëindigd na een voorafgaande kennisgeving van 2 weken. Eerder opgebouwde besparingen blijven dan behouden door Jedlix. 

 

Energiecontract 

Door het energiecontract van de gebruiker aan Jedlix te koppelen met behulp van het klantnummer en de energieleverancier die met Jedlix samenwerkt, kan de gebruiker behaalde besparingen tijdens het thuis slim opladen, omzetten in een bonus.  

In de toekomst is het mogelijk dat meerdere duurzame energieleveranciers gekoppeld worden aan Jedlix. Hierdoor kan de gebruiker tussen meerdere duurzame energieleveranciers kiezen zonder rekening te houden met het feit dat de gebruiker al een energiecontract met een bestaande energiepartner van Jedlix B.V. heeft. 

 

Berekeningsmethode en uitbetaling bonus 

De te behalen besparingen zijn afhankelijk van: 

 • Marktprijzen voor energie 
 • Vraag en aanbod van (duurzame) energie 
 • Kenmerken van het voertuig (zoals accugrootte, laadvermogen, instellingen van de klimaatbeheersing) 
 • Kenmerken van het laadstation (laadsnelheid) 
 • Weersomstandigheden (extreme temperaturen kunnen ertoe leiden dat het voertuig langzamer laadt dan normaal) 
 • Geselecteerde vertrektijd (mate van flexibiliteit) 
 • Geselecteerde minimale range of autonomie (mate van flexibiliteit) 

Na elke laadsessie wordt de besparing voorlopig vastgesteld op basis van het laden dat heeft plaatsgevonden. Achteraf volgt een definitieve verificatie. Op basis van deze verificatie (bijvoorbeeld met een slimme meter of beheersysteem van het laadstation van een derde) wordt de bonus definitief vastgesteld. 

De gebruiker heeft recht op uitbetaling van de definitieve bonus. 

 

Besparingen 

Na elke laadsessie worden de voorlopig bepaalde besparingen opgeteld bij de eerder opgebouwde besparingen. In de app heeft de gebruiker inzicht in de status van de besparing. 

Het recht op uitbetaling, donatie of overdracht van de bonus ontstaat: 

 • op het moment dat Jedlix de definitieve opgebouwde besparing heeft bepaald; 
 • met betrekking tot een eerder opgebouwde besparing, zodra deze een redelijk drempelbedrag heeft bereikt, dat is bepaald en meegedeeld door Jedlix. 

De opgebouwde besparingen vervallen automatisch 24 maanden na de laatste slimme laadsessie of de laatste keer dat de Jedlix-app is geopend, al naar gelang van welke zich het eerste voordeed. Jedlix is niet aansprakelijk voor het betalen van rente aan de gebruiker over het openstaande saldo. 

 

Uitbetalen 

Wanneer de gebruiker ervoor kiest om de bonus uit te laten betalen nadat het drempelbedrag is bereikt en aan de voorwaarden is voldaan, wordt de bonus binnen enkele dagen overgemaakt naar het door de gebruiker opgegeven IBAN-nummer of in sommige gevallen betaald via de energieleverancier van de gebruiker. 

De gebruiker is verantwoordelijk voor het correct invoeren van zijn gegevens. Jedlix zal alles in het werk stellen om de bonus binnen een redelijke termijn uit te betalen, maar hierop kan geen aanspraak worden gemaakt. 

 

Besparingen doneren / overschrijven 

Jedlix kan de gebruiker de mogelijkheid bieden om zijn opgebouwde besparingen aan een door Jedlix aan te wijzen of bekend te maken liefdadigheidsinstelling of een goed doel te doneren. Ook kan Jedlix de gebruiker de mogelijkheid bieden om ervoor te kiezen de bonus aan een door Jedlix aangewezen en bekendgemaakte partner over te maken. 

 

Beëindig deelname 

De gebruiker kan het gebruik van de dienst tijdelijk stopzetten door in de app het slim laden uit te schakelen. De gebruiker kan om definitieve stopzetting van de dienst verzoeken aangezien het een contract voor onbepaalde tijd tussen de eindgebruiker en Jedlix B.V. betreft. Met een voorafgaande kennisgeving van 2 weken kan men deze stopzetten door een e-mail te sturen naarsupport@jedlix.com. De bonus waarvoor nog geen verzoek tot uitbetaling is ontvangen, vervalt bij definitieve stopzetting van de dienst. 

Jedlix behoudt zich het recht voor om het gebruik van de app door de gebruiker te allen tijde, met een voorafgaande kennisgeving van 2 weken, te beëindigen. 

 

Gebruikersinstellingen 

De gebruiker is verantwoordelijk voor de door hem ingevoerde gegevens (bijv. de vertrektijd). De gebruiker verzekert Jedlix dat hij de pashouder is van de laadpas die in de applicatie is ingevoerd. 

 

Disclaimer 

Alle verplichtingen van Jedlix als onderdeel van het downloaden en gebruiken van de app zijn een inspanningsverplichting. 

Jedlix garandeert niet dat er besparingen kunnen worden behaald. 

Aan de berekening van het optimale laadplan kunnen geen rechten worden ontleend. 

Behoudens wettelijke beperkingen hiertoe, draagt Jedlix geen enkele aansprakelijkheid voor enige gevolgschade of directe dan wel incidentele schade die de Gebruiker of enige derde lijdt als gevolg van het downloaden en/of gebruiken van de app, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot): 

 • het invoeren van onjuiste gegevens in de Jedlixapplicatie; 
 • schade volgend op een andere manier van gebruiken van de applicatie dan normaal; 
 • elke onderbreking in de dataverbinding tussen Jedlix en/of de Jedlixapplicatie en/of het elektrische voertuig en/of het beheersysteem van het laadstation; 
 • eventuele schade die bij de gebruiker ontstaat doordat het elektrische voertuig niet of anders wordt opgeladen dan verwacht, bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) als gevolg van weersomstandigheden of de anders dan verwachte werking van het laadsysteem of het elektrisch voertuig. 

Ondanks het voorgaande, en onder voorbehoud van de beperkingen van de wet, is de aansprakelijkheid van Jedlix altijd beperkt tot een bedrag van € 5.000,- per schadeveroorzakende gebeurtenis. 

 

Privacy 

Jedlix verwerkt persoonlijke gegevens van de gebruikers van de app om de Jedlix ‘slim laden’-diensten te kunnen leveren. De wettelijke basis voor deze verwerking is de uitvoering van het contract tussen de gebruiker en Jedlix. Meer informatie over de manier waarop Jedlix persoonsgegevens verwerkt en de rechten van de betrokkene uit hoofde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) vindt u in onze privacyverklaring. 

 

Overige 

Voor vragen of klachten over de diensten van Jedlix kan de gebruiker contact opnemen met Jedlix per e-mail: support@jedlix.com. 

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die voortvloeien uit het downloaden en/of het gebruiken van de app. 

 

 

Bekend van

Maak impact

We kunnen de energietransitie van fossiele brandstoffen naar groene stroom zelf versnellen. Door slim te laden draag je bij aan een groene en schonere toekomst.

Word beloond

Door gebruik te maken van de Jedlix app balanceren we samen het elektriciteitsnet. Hiervoor word jij financieel beloond. Elke beloning kan vanaf €5,- kan worden uitbetaald.

Jij bepaalt

De app kan eenvoudig worden ingesteld en aangestuurd op basis van jouw wensen. Via het overzichtelijke dashboard vind je o.a. de besparing, het verbruik, en de status van de batterij.

Start vandaag nog met Slim laden

Bespaar 2 eurocent per kWh