Algemene Voorwaarden

Wat doen wij?

Wij berekenen een optimaal laadplan voor een elektrisch voertuig gebaseerd op instellingen van de gebruiker en onze eigen koppelingen met o.a. de dynamische prijscurve vanuit de energiemarkt en het actuele aanbod van duurzame energie. De aansturing kan plaatsvinden via de connectiviteit van het elektrische voertuig of via de laadpaal.

De gebruiker laadt hiermee zijn auto op gunstigere momenten; dit komt ten goede aan de integratie van hernieuwbare energie en optioneel ook voor uitbetaling van de gerealiseerde besparing (de 'bonus').

Bonus

De gebruiker kan opteren voor uitbetaling van de gerealiseerde besparing; de bonus. De bonus wordt door Jedlix berekend. Er kan alleen sprake van een bonus zijn als de elektriciteit geleverd wordt door een bij Jedlix aangesloten duurzame energie leverancier. Dit geldt zowel voor het laden thuis als bij publieke palen. In de applicatie is zichtbaar welke publieke laadpalen geschikt zijn voor Slim laden.

De wijze van berekening van de bonus kan door Jedlix zonder voorafgaande aankondiging voor toekomstige laadsessies aangepast worden.

De optie van uitbetaling van de bonus kan door Jedlix zonder voorafgaande aankondiging voor toekomstige laadsessies geheel afgeschaft worden. Reeds opgebouwd tegoed blijft daarbij behouden.

Energiecontract

De gebruiker kan zijn elektriciteit contract koppelen door middel van het klantnummer van de duurzame energie leverancier. Het maakt niet uit welke type elektriciteit contract de gebruiker heeft bij de leverancier.

Indien de gebruiker nog geen contract heeft bij een van de aangesloten energiepartners dan is het mogelijk om over te stappen naar de betreffende energieleverancier. Het kan vanwege energiemarkt processen mogelijk enkele weken duren voordat de overstap is geregeld en een koppeling met het contract kan worden gemaakt.

Wijze berekenen en uitbetalen bonus

De daadwerkelijk te realiseren bonus is onderhevig aan diverse variabelen:

 • Marktprijzen energie
 • Vraag & aanbod (duurzame) energie
 • Voertuigkarakteristieken (zoals batterijgrootte, laadsnelheid, geprogrammeerde klimaatbeheersing)
 • Laadpaalkarakteristieken (zoals laadvermogen)
 • Weersomstandigheden (bij extreme temperatuur bijvoorbeeld laadt het voertuig mogelijk langzamer dan anders)
 • Ingestelde vertrektijd (mate van flexibiliteit)
 • Ingestelde minimum laadpercentage (mate van flexibiliteit)

Na elke laadsessie wordt de bonus voorlopig vastgesteld op basis van de gegenereerde gegevens. Achteraf vindt nog een verificatie plaats. Op basis van deze verificatie (bijvoorbeeld van een slimme meter of uit het laadpaalbeheersysteem van een derde partij) wordt de bonus definitief vastgesteld.

De gebruiker kan aanspraak maken op uitbetaling van de definitieve bonus.

Tegoed

Na elke laadsessie wordt de voorlopig vastgestelde bonus opgeteld bij eventueel eerder opgebouwd tegoed.

De status van een tegoed en de transacties op het tegoed zijn voor de gebruiker inzichtelijk in de app.

Het recht op uitbetaling, donatie of overdragen van het tegoed ontstaat pas:

 • Op het moment dat Jedlix de gerealiseerde bonus definitief heeft vastgesteld
 • Met betrekking tot een opgebouwd tegoed, zodra dit zich bevindt boven een door Jedlix te bepalen redelijke drempel.

Het opgebouwde tegoed vervalt automatisch na een periode van 12 maanden.

Jedlix is over het openstaande tegoed geen rente aan Gebruiker verschuldigd.

Uitbetalen

Na het bereiken van een door Jedlix te bepalen redelijke drempel kan de gebruiker voor uitbetaling kiezen. Het tegoed wordt dan overgemaakt op de door de gebruiker opgegeven IBAN of de bij Jedlix bekende IBAN gekoppeld aan het energiecontract van de gebruiker. Gebruiker is verantwoordelijk voor het juist invoeren van zijn gegevens. Jedlix zal zijn best om het tegoed binnen redelijke tijd over te maken, maar hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Doneren / overdragen krediet

De gebruiker kan ervoor kiezen zijn opgebouwde tegoed te doneren aan een door Jedlix aan te wijzen ‘goed doel’. Ook kan de gebruiker ervoor kiezen dit bedrag over te dragen aan een door Jedlix aan te wijzen partner (bijvoorbeeld t.b.v. laadtegoed).

Beëindigen deelname

Gebruiker kan deelname aan de dienst tijdelijk stopzetten via de app. Voor permanent beëindigen van deelname dient de gebruiker een e-mail te sturen aan support@jedlix.com. Nog niet uitbetaald tegoed vervalt bij permanente beëindiging van de dienst.

Jedlix behoudt het recht voor om gebruik van de app door Gebruiker op elk moment te beëindigen.

Gebruikersinstellingen

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de door hem ingevoerde gegevens (bijvoorbeeld vertrektijd). De gebruiker verzekert Jedlix de pashouder van de ingevoerde laadpas te zijn.

Disclaimer

Alle verplichtingen van Jedlix in het kader van het downloaden en gebruiken van de app behelzen een inspanningsverplichting.

Jedlix biedt geen garantie dat een besparing kan worden gerealiseerd.

Aan de berekening van het optimale laadplan kunnen geen rechten worden ontleend.

Behoudens beperkingen die de wet hieraan stelt, draagt Jedlix draagt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor enige directe schade, gevolgschade of bijkomende schade die de Gebruiker, of een willekeurige derde lijdt ten gevolge van het downloaden en/of gebruik van de app, waaronder (doch niet uitsluitend):

 • De invoer van onjuiste gegevens in de Jedlix applicatie
 • Ontstaan door het gebruik op enige andere wijze dan het normaal gebruik van de applicatie voorschrijft
 • Ontstaan door storingen in de dataverbinding tussen Jedlix en/of de Jedlix applicatie en/of het elektrische voertuig en/of het laadpaalbeheersysteem
 • Enige schade ontstaan bij de Gebruiker doordat het elektrisch voertuig niet of anders oplaadt dan verwacht, bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) als gevolg van weersomstandigheden of het anders dan verwacht functioneren van het oplaadsysteem of elektrisch voertuig.

Niettegenstaande het voorgaande en behoudens beperkingen die de wet hieraan stelt is de aansprakelijkheid van Jedlix te allen tijde beperkt tot een bedrag van € 5.000,- per schadeveroorzakende gebeurtenis.

Privacy

Gebruiker geeft toestemming aan Jedlix tot het verwerken van zijn of haar (persoons)gegevens, ten behoeve van:

 • Het berekenen van een optimaal laadplan voor het elektrische voertuig van Gebruiker in de Jedlix applicatie.
 • Het berekenen en uitbetalen van de bonus aan Gebruiker indien hier onder de overeenkomst tussen Jedlix en gebruiker een recht op ontstaa.
 • Het analyseren van de geanonimiseerde gegevens van Gebruiker ten behoeve van onderzoeksdoeleinden en het delen hiervan met derden.

Jedlix draagt geen aansprakelijkheid voor het verlies of misbruik van deze (persoons)gegevens tenzij dit verlies of misbruik te wijten is aan niet nakoming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Overig

Voor vragen of klachten over de dienstverlening van Jedlix kan contact worden opgenomen met Jedlix via email: support@jedlix.com.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit het downloaden en/of gebruik van de app.